περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμ ού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 7 641 0 8 0 2 202 2 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν . 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος

Περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 7 641 0 8 0 2 202 2 ) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν . 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

 

 

Σχετικά Αρχεία: