ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των Κρατικών αερολιμένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Καστοριάς) για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022 και για τη χειμερινή περίοδο έτους 2023 (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Δεκέμβριο).\

Τμήμα Προμηθειών – Δ11/Ε

Δ/νση Οικονομικού & Εφοδιασμού

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

τηλ.: 210-8916263, fax:210-8916384

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-exactCopy-signed