ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39 / 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 39648/28- 09-2021 (ΑΔΑ: 610ΔΟΡ1Ο-Ω6Ο) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 39 / 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 39648/28-09-2021 (ΑΔΑ: 610ΔΟΡ1Ο-Ω6Ο) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση καρδιολογικών και γυναικολογικών υπερήχων» στα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (443.548,39€) πλέον Φ.Π.Α. και πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (CPV : 33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους).

Ημερομηνία Αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 01-10-2021 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 04-10-2021 και ώρα 16:00

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 05-11-2021 και ώρα 18:00 Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Δευτέρα, 08-11-2021 και ώρα 11:00

Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα, 08-11-2021 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.