ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 44/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 22336/2- 6-2021 (ΑΔΑ: 9Υ0ΘΟΡ1Ο-Φ5Κ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 44/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 22336/2-

6-2021 (ΑΔΑ: 9Υ0ΘΟΡ1Ο-Φ5Κ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6)

ακτινολογικών μηχανημάτων» για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας Κιλκίς, Ροδολίβους, Ν. Μαδύτου,

Παλαιοχωρίου, Αγ. Νικολάου και Ν. Μουδανιών αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης,

συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε

λεπτών (275.806,45 €) πλέον Φ.Π.Α. και τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (342.000,00 €)

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ «Κεντρική

Μακεδονία 2014-2020», με κωδικό Ο.Π.Σ. 5070502, Υποέργο: 4.

Κωδικός CPV: 33111000-1 Ακτινολογικά Μηχανήματα

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης.

Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 135986

Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 16/9/2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 20/9/2021

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 29/10/2021 και ώρα

18:00μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: 2/11/2021

και ώρα 11:00μ.π.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2/11/2021 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας

ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η δαπάνη

για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 9349.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Φορέα.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) ακτινολογικών μηχανημάτων,

δεκατριών (13) ψηφιακών εμφανιστηρίων, τεσσάρων (4) ψηφιακών μαστογράφων και δεκαέξι (16)

οδοντιατρικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5070502, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με

βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4731/03-09-2020 (ΑΔΑ: 64ΩΒ7ΛΛ-5ΧΠ) και έχει λάβει κωδικό MIS

5070502. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και

από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου

2020ΕΠ00810069).

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή

συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό,

ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (5.516,13€), που καλύπτει το 2%

της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες,

προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη μέρα της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.

54623, αρμόδιος υπάλληλος: Τσαλάστρα Κατερίνα, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327826).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της

Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Σχετικά Αρχεία: