ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 45/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 39634/28.09.2021 (ΑΔΑ:9ΔΩΦΟΡ1Ο-Ρ2Ψ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 45/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 39634/28.09.2021 (ΑΔΑ:9ΔΩΦΟΡ1Ο-Ρ2Ψ) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού φυσιοθεραπευτηρίου για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δύο χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (102.016,12€) πλέον Φ.Π.Α. και εκατόν είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (126.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Υποέργο 2: Προμήθεια μικροσκοπίων μικροβιολογικού εργαστηρίου, καρδιοτοκογράφων, συσκευών φυσιοθεραπευτηρίου και τροχήλατων αναρροφήσεων.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια μικροσκοπίων μικροβιολογικού εργαστηρίου, καρδιοτοκογράφων, συσκευών φυσιοθεραπευτηρίου και τροχήλατων αναρροφήσεων σε Κέντρα Υγείας εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Κωδικός CPV:

38510000-3 : Μικροσκόπια

38342100-5 : Παλμογράφοι

33150000-6: Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας

33926000-7 – Αναρροφητήρες κενού ή σωλήνες συλλογής υγρών για αυτοψίες

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη, 09/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Σχετικά Αρχεία: