ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 40441/1-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΨΟΡ1Ο-ΕΧΕ) Απόφασης,

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για ανάδειξη αναδόχου Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας (cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (99.677,42€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (123.600,00 €), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης τριών (3) μηνών ποσού τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (30.900,00€), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Σχετικά Αρχεία: