Επιτρέπονται οι εταιρικοί μετασχηματισμοί του ν. 4601/2019 κατά την υλοποίηση Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ

Τροποποίηση προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας ΜμΕ ως προς την υλοποίηση Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019. Η τροποποίηση αφορά τις υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την υλοποίηση της πράξης και συγκεκριμένα ισχύει ότι: επιτρέπονται οι εταιρικοί μετασχηματισμοί του Ν.4601/2019 (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή), όπως ισχύει με τις εξής προϋποθέσεις σωρευτικά:

α. Δεν αλλοιώνονται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής.
β. Εξασφαλίζεται η πρόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης από το νέο φορέα.
γ. Καθολική διαδοχή του φορέα από τον νέο, ως προς όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του ή, σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, κατ’ ελάχιστον ως προς αυτές που απορρέουν από την απόφαση ένταξης και την πρόσκληση της δράσης.
δ. Ελέγχεται η σώρευση της ενίσχυσης με τυχόν άλλες ενισχύσεις των εμπλεκόμενων ενιαίων επιχειρήσεων προκειμένου να πληρούνται όλοι οι όροι νομιμότητας για το επενδυτικό σχέδιο.
ε. Εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της.

Κάθε εταιρικός μετασχηματισμός θα εξετάζεται στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης ή ελέγχου προς τον ΕΦ.

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

– Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
– Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
– Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
– Ψηφιακό Βήμα
– Ψηφιακό Άλμα
– Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Δείτε τη σχετική τροποποίηση εδώ