ΠκΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΠκΠ «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 {RAPID TEST (COVID-19)}

ΠκΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΠκΠ «Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-COV-2 {RAPID TEST (COVID-19)}

Γ.Ν.Ζακύνθου “Αγιος Διονύσιος”

Τμήμα Οικονομικoύ (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες: Πυλαρινού Κυριακή

Τηλ.: 2695360607

 

ΠΚΠ RAPID TEST(ΨΤΒΣ4690ΒΞ-ΨΑΤ)(22PROC011436454)

 

ΠΚΠ αν. υλικά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2022(6ΥΡΦ4690ΒΞ-ΟΞΓ)(22PROC011436022)