Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού 251ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ