ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός εξαγωγικός φορέας της χώρας, έχει αναλάβει την υλοποίηση δύο προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνονται σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, Λυκειακής τουλάχιστον εκπαίδευσης. Ειδικότερα, τα αντικείμενα κατάρτισης και πιστοποίησης αφορούν στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στον κλάδο της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων και στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων στον κλάδο των Υλικών/Kaτασκευών. Είναι διάρκειας 120 ωρών το καθένα και θα πραγματοποιηθούν, εκτός ωραρίου εργασίας, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται σε 871 εργαζόμενους οι οποίοι θα προέρχονται και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων θα παρέχει στους ωφελούμενους επίσημη Πιστοποίηση προσόντων / δεξιοτήτων αλλά και εκπαιδευτικό επίδομα συνολικού ύψους 600,00€.

Σε ένα συνεχώς αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, συνεχώς επιμορφούμενο, με εξειδικευμένες γνώσεις επί του αντικειμένου ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης είναι σημαντικός παράγοντας τόσο του βαθμού απόδοσης του εργαζομένου όσο και της συνολικής αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι αυτονόητο πως κάθε δυνατότητα που παρέχεται για την επιμόρφωση των στελεχών είναι σημαντικό να αξιοποιείται ως παράγοντας ενίσχυσης της αποδοτικότητας ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης.

Προκειμένου να υπάρξει ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και εργαζομένων και να αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα που προσφέρεται, η συμβολή σας στην προώθηση και γνωστοποίηση της διενέργειας των ως άνω προγραμμάτων στα μέλη σας κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας στο αίτημα της άμεσης ενημέρωσης αλλά και παρότρυνσης στα μέλη σας για συμμετοχή στα προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο https://seve.training/.