Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”

Προκηρύχθηκε Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: 

α. ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»
β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
γ. ΓΚΤΕΔ
δ. Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14)
ε. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
στ. N.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»