Προκήρυξη διαγωνισμού για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα

Στο πλαίσιο του έργου για την Ολοκληρωμένη Αστική και Τουριστική Ανάπτυξη (Project for Integrated Urban and Tourism Developmentt (PIUTB) των πόλεων της Ν. Αλβανίας (πχ. Μπεράτι, Αργυρόκαστρο, Πρεμετή, Αγ. Σαράντα), συνολικού προϋπολογισμού 63,8 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα, το Αλβανικό Αναπτυξιακό Ταμείο (ALBANIAN DEVELOPMENT FUND – ADF), στις 17.01.2018, προκήρυξε διαγωνισμό για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.albaniandf.org/shqip/Prokurime/Pages/Sherbime_konsulence_2018_01_17.pdf

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με την προκήρυξη είναι, για μεν τον σχεδιασμό/μελέτη εντός 13 μηνών και θα απαιτηθούν 48,5 ανθρωπομήνες, για δε τις υπηρεσίες επίβλεψης εντός 16 μηνών και θα απαιτηθούν 50 ανθρωπομήνες.

Η λήξη υποβολής ενδιαφέροντος στο ADF είναι 07.02.2018, στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ADF είναι: Albanian Development Fund (ADF)