ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας δύο (2)
μηχανημάτων έργου (σαρώθρου & φορτωτή εκσκαφέα) του Δήμου Αλεξάνδρειας,
προϋπολογισμού 276.520,00ευρώ με το Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42
Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Τηλ.: 2333350115
E-mail: kirtikidou@alexandria.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Σχετικά Αρχεία: