ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMI) FIXNET, ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMI) FIXNET, ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (AMI) FIXNET, ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 702.000,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%,) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού (υλικών και εργασιών) χωρίς ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 175883

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
H Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.04/11/202205/11/2022

ώρα 08:00 π.μ.

07/12/2022

ώρα 13.00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,  και Ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Κάθε προσφορά, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία για το σύνολο ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 14.040,00 €, ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31-10-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αρ. 2022/S 213-612525 και ημερομηνία δημοσίευσης την 04-11-2022.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στον ελληνικό τοπικό τύπο, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Η δαπάνη των εν λόγω δημοσιεύσεων βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η παρούσα προκήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΔΜΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΥΑΡ : www.deyar.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, από την Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ (κ. Γιώργος Κυρμιχάλης, τηλ: 22410 45354) και κ. Κυριάκος Παπαμιχαήλ τηλ. 22410 45301 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

   Για τη ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου

 

Δημήτριος Τσίκκης

                                                                                                                                                                Πρόεδρος ΔΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ