ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.889.500,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Απόφαση ΔΣ 406/2021. Αριθμός Διακήρυξης ΔΔ05/2021. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», βάσει της με αρ. πρωτ. 22181/04.06.2021 απόφασης ένταξης (ΑΔΑ:6ΖΠΦ46ΜΤΛ6-ΨΘΓ). Θα χρηματοδοτηθεί με τη χορήγηση επενδυτικού δανείου, συνολικού ποσού € 5.889.500,00, κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσού € 2.944.750,00 και κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσού € 2.944.750,00. Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΡ των ετών 2022 και 2023.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ευφυών Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Ρόδου». CPV: 32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται για την ανάθεσή της σε τμήματα ή ομάδες. Γίνονται αποδεκτές προσφορές για την εκτέλεση του συνόλου του αντικειμένου της και για όλα τα στάδια αυτών.