Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Τμήμα Προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών & μισθώσεων, της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης, της Επιτροπής του ΕΛΚΕ, του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ