Προμήθεια «Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για πηκτικούς παράγοντες αίματος με παραχώρηση αναλυτή αιμόστασης – πήξης, ως συνοδού εξοπλισμού» του Γ.Ν.Η.

Η Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για πηκτικούς παράγοντες αίματος με παραχώρηση αναλυτή αιμόστασης – πήξης, ως συνοδού εξοπλισμού» – CPV: 33141530-4 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔ