Προμήθεια διαφόρων ειδών Αλκοολούχων Ποτών για την 111 Πτέρυγα Μάχης της Π.Α.

Το Γραφείο Συμβάσεων Εκμεταλλεύσεων του Οικονομικού Τμήματος της 111 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει για την προμήθεια διαφόρων ειδών Αλκοολούχων Ποτών, προς κάλυψη των
αναγκών Σμήνους Τροφοδοσίας και του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, και το περιθώριο ανανέωσης για επιπλέον έξι (6) μήνες κατόπιν σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων μερών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ