Προμήθεια διαφόρων ειδών παγωτών προς κάλυψη των αναγκών του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) της 111 Πτέρυγας Μάχης

Το Γραφείο Συμβάσεων Εκμεταλλεύσεων του Οικονομικού Τμήματος, της 111 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τις ενσφράγιστες προσφορές τους για την
προμήθεια διαφόρων ειδών παγωτών με CPV: 15555100-4, προς κάλυψη των αναγκών του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) της Πτέρυγας, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ