Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για την Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Προετοιμασίας Στείρων και ΠαρεντερικώνΔιαλυμάτων του 251 Γ.Ν.Α

Το Γραφείο Διαγωνισμών και Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια
Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για την Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Προετοιμασίας Στείρων και ΠαρεντερικώνΔιαλυμάτων του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ