Προμήθεια Καθισμάτων Επισκεπτών για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμού – Συμβάσεων, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Νοσοκομείο Αεροπορίας, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την Προμήθεια Καθισμάτων Επισκεπτών για
κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 211308). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ