Προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (οφθαλμολογικός εξοπλισμός – ενδοφθάλμιοι φακοί) για το ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Ανοικτής
Διαδικασίας», για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (οφθαλμολογικός εξοπλισμός – ενδοφθάλμιοι φακοί). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ