Προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου (ΣΠ) Δράμας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και πουλερικών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου (ΣΠ) Δράμας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στις ΠΕ Δράμας και Καβάλας.