Προμήθεια Ορθοπεδικού Υλικού για τις ανάγκες του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ορθοπεδικού υλικού. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ