Προμήθεια σετ «Φίλτρων – γραμμών και διαλυμάτων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ενός (1) φορητού μηχανήματος Αιμοδιαδιήθησης – Αιμοκάθαρσης»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια α) σετ «Φίλτρων – γραμμών και β) διαλυμάτων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ενός (1) φορητού μηχανήματος Αιμοδιαδιήθησης – Αιμοκάθαρσης» (CPV 33192000-2), για τις ανάγκες της Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας, προϋπολογισμού 26.400,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (6%), για χρονικό διάστημα ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ