Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Επαναληπτικός του
Δ.61/22) για την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 198128). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ