Προμήθεια laptops προς κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, δύο τύπων: 1) Τυπικών και 2) Μικρών διαστάσεων και βάρους

Το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών Μηχανολογικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για συμφωνία πλαίσιο προμήθειας Φορητών Επιτραπέζιων Μικροϋπολογιστών (laptops) προς κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, δύο τύπων: 1) Τυπικών και 2) Μικρών διαστάσεων και βάρους. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ