ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005366125) που αφορά την προμήθεια «Ιατρικού Αναλώσιμου Υλικού – CPV 33140000-3» για τις ανάγκες τριμήνου των φορέων της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, προϋπολογισμού δαπάνης #24.302,00# EURO συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με CPV:  33140000-3

Σχετικά Αρχεία: