ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Έργου “Smart Specialization” το οποίο συγχρηματοδοτείταιαπό το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2007-2013 και συγκεκριμένα της Δράσης 4.2 Διασυνοριακά Βραβεία Επιχειρηματικότητας, διοργανώνει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ανοιχτό Διαγωνισμό Νέων Καινοτόμων Ιδεών για Επιχειρηματίες και Νέους Ερευνητές. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται προς κάθε νέο επιχειρηματία και ερευνητή (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία), με θεμελιώδες κριτήριο την κάλυψη των στόχων της στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης για την Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Διασυνοριακής διάστασης  του Προγράμματος, μία αντίστοιχη Δράση θα υλοποιηθεί και στην νότια Βουλγαρία.

 

Μέσα από τον διαγωνισμό βράβευσης της Επιχειρηματικότητας για νέους – καινοτόμους ερευνητές και επιχειρηματίες, θα αξιοποιηθούν οι συμβουλευτικές δομές που καλύπτουν έξυπνα τις προτεραιότητες έξυπνης εξειδίκευσης. Το Επιμελητήριο Δράμας ως εταίρος του Στρατηγικού Έργου “Smart Specialization” και αρμόδιο για την υλοποίηση του Διαγωνισμού Νέων Καινοτόμων Ιδεών για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει ως βασική αποστολή την ενεργό προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, τόσο στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της προώθησης της απασχόλησης στην αγοράς εργασίας, μέσω της συγκεκριμένης δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή επιχείρηση, αλλά και να τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη, με την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση.

 

Οι πέντε (5) καλύτερες ιδέες θα βραβευτούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη και θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη από επιλεγμένους συμβούλους σε θέματα «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Συγκεκριμένα στις βραβευθέντες επιχειρήσεις θα παραχθεί συμβουλευτική υποστήριξη ή υποστήριξη στην σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BusinessPlan) και ενός σχεδίου προώθησης / προβολής  (MarketingPlan) για τον καθένα (σύνολο 5 Βραβεία). Στις βραβευθέντες ιδέες θα χορηγηθεί και Βεβαίωση Διάκρισης κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Βραβείων.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι νέοι καινοτόμοι ερευνητές και επιχειρηματίες (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες), οι οποίοι επιθυμούν να εξελίξουν την επιχειρηματική του ιδέα και να λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη.

 

Για τις επιλεχθέντες ιδέες προς βράβευση καθώς και για την απονομή των βραβείων στους επιλεχθέντες ερευνητές – επιχειρηματίες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το Επιμελητήριο Δράμας.

 

Η περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας θα πρέπει  να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες ενότητες:

 

·      Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης /Επωνυμία της επιχείρησης (Μια λέξη, ή ένα ακρωνύμιο ή φράση που προσδιορίζει την επιχείρηση)

·      Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας, το επιχειρηματικό πλάνο κλπ.

·      Περιγραφή του προϊόντος/ της υπηρεσίας

·      Καινοτομίες-Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πρότασης και πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες

·      Συνάφεια με την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Περιγραφή)

·      Πελάτες (κατηγορίες/ομάδες πελατών και ανάγκες που καλύπτονται), extra υπηρεσίες που τους παρέχετε, τρόποι που θα τους προσελκύσετε κλπ.

·      Τρόποι παραγωγής (ή προμήθεια) του προϊόντος/ υπηρεσίας και διαχείριση της διανομής του προϊόντος/ υπηρεσίας για να είναι αποτελεσματική και επικερδής.

·      Πηγές εσόδων και εξόδων της επιχείρησης (Από ποιες πηγές η επιχείρησή αντλεί έσοδα;  Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές εξόδων απαραίτητων για τη λειτουργία της επιχείρησής σας;)

·      Στοιχεία για την ομάδα έργου της επιχειρηματικής ιδέας, αναφέροντας σε ξεχωριστή σελίδα κάτω από τον τίτλο “Ομάδα έργου” τα ακόλουθα για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας:

–   Όνομα και E-mail (κατ’ ελάχιστον):

–   Ταχυδρομική Διεύθυνση:

–   Πρόσθετα στοιχεία Επικοινωνίας: 

Το Επιμελητήριο Δράμας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας την επιχειρηματική τους ιδέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pap@dramanet.grέως και την 30 Σεπτεμβρίου 2015. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλκή Παπαδημητρίου στο 25210-55160.