ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΕ CPV : 35111320-4 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 180,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΕ :

0889

CPV:

35111320-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :

180,00€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5 Μαρτίου 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00μ.μ.

 

  • Αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας και προϋπολογισμός:

Το επιμελητήριο Ημαθίας έχοντα υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 ( ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017 ) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  3. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2021

 Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων των γραφείων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3, 59132, Βέροια  και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία.

Ειδικότερα, η εν λόγω υπηρεσία θα περιλαμβάνει :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg

12

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12kg

2

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg

1

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ CO2 5kg

7

*οποιαδήποτε αντικατάσταση ή άλλη βλάβη των εξαρτημάτων  των πυροσβεστήρων, εφόσον χρειαστεί και δεν είναι στην ανωτέρω τιμή, θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με το Επιμελητήριο.

 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατό ογδόντα ευρώ  (180,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, ήτοι:{145,16€ +34,84€(Φ.Π.Α. 24%) =180,00€}. Το εν λόγω ποσό θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό Εξόδων του Επιμελητηρίου Ημαθίας  για το οικονομικό έτος 2021.

Η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 5 Μαρτίου  2021 και ώρα 13:00μ.μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3, 59132, Βέροια (2ος όροφος).

H οικονομική σας προσφορά θα πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο.

 

 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

Ο Πρόεδρος,

 

 

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ