ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν.4412/2016

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους έως την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3 – Βέροια 59132). Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο e-mail: chamimat@otenet.gr.

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ..

 

Ε46-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ