ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ

CPV: 38412000-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 50,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΕ :

0899

CPV:

38412000-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :

50,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9 Μαρτίου 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00μ.μ.


Το Επιμελητήριο Ημαθίας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθειαενός (1)ψηφιακού θερμομέτρου υπέρυθρων μετώπου για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19 και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί όπως έχει απαιτηθεί νομοθετικά, για την εξ’ αποστάσεως θερμομέτρηση των συναλλασσόμενων με τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας ( Κεντρικής 3, Βέροια), ως μέσο πρόληψης/καταγραφής κρουσμάτων και αποφυγής διάδοσης του ιού COVID-19, ενδεικτικού προϋπολογισμού 50,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.   

Κριτήριο κατακύρωσης, η χαμηλότερη τιμή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Τεχνολογία υπέρυθρων
  • Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας ( μέγιστη απόκλιση -+0,3 ⁰C )
  • Χρόνος απόκρισης : έως 1 sec
  • Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας σώματος : 32⁰C– 42,9⁰C
  • Απόσταση μέτρησης : 5-10 cm
  • Βάρος θερμόμετρου : έως 120 gr

 

Το θερμόμετρο παραδίδεται με μπαταρίες, σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία.

Παρακαλούμε όπως, αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00μ.μ. , στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρική 3 Βέροια, 2ος όροφος, σε κλειστό φάκελο.

 

 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

Ο Πρόεδρος,

  

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ