ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Αναλώσιμων ειδών καθαριότητας και ειδών προστασίας κατά του Covid-19 για το Επιμελητήριο Ημαθίας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Αναλώσιμων ειδών καθαριότητας και ειδών προστασίας κατά του Covid-19 για το

Επιμελητήριο Ημαθίας»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΕ :

1381

CPV:

33631600-8 και 39220000-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :

210,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12/7/2021

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
  2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2021,
  3. Την ανάγκη για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Επιμελητήριο Ημαθίας,
  4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 84/31-5-2021 με ΑΔΑ ΩΓΔΡ469ΗΛΚ-Κ3Ζ

ποσού 210,00€ που βαραίνει τον ΚΑΕ 1381

 

ανακοινώνει στις επιχειρήσεις που έχουν συναφές αντικείμενο εργασιών, ότι επιθυμεί όπως αποστείλουν στα Γραφεία του Επιμελητηρίου, Κεντρικής 3 – 59132 Βέροια, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ., την οικονομική τους προσφορά για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου, με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό : 210,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (85,00€ με Φ.Π.Α. 6% και 125,00€ με Φ.Π.Α. 24%)

 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές και θα αξιολογηθούν από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας, με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800gr, 80m, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ENDLESSECONOMY

50 ΤΕΜΑΧΙΑ

2

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 3PLY 95% ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ, 50ΤΕΜΑΧΙΑ/ΠΑΚΕΤΟ

7 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (350 ΤΕΜΑΧΙΑ)

3

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 70gr, ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ, 2ΦΥΛΛΑ/ΡΟΛΟ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 ΡΟΛΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ENDLESSECONOMY

3 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 40 ΡΟΛΩΝ

4

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ 93ο , 430ml

12 ΤΕΜΑΧΙΑ

5

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΑ, 4lt, 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

30 ΤΕΜΑΧΙΑ


 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

 

Ο Πρόεδρος,

 

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ