ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ CPV : 22822000-8 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 650,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

 

 

 ΚΑΕ :

 

0891

 

 

 

 CPV:

 

22822000-8

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :

 

650,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

5 Μαρτίου 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00μ.μ.

 

 

 

 

 

      Αντικείμενο της υπό ανάθεσης προμήθειας και προϋπολογισμός:

 

Το επιμελητήριο Ημαθίας έχοντα υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 ( ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017 ) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 

3.  Στον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2021

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας των εγγράφων πιστοποιητικών καταγωγής και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για την εν λόγω προμήθεια.

 

Ειδικότερα, η εν λόγω προμήθεια θα περιλαμβάνει :

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ,(ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ)

 

8000 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ,(ΡΟΖ ΧΡΩΜΑ)

 

6000 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, (ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΣΠΡΟ -ΚΙΤΡΙΝΟ )

 

6000 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα ευρώ  (650,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, ήτοι:{524,19€ +125,81€(Φ.Π.Α. 24%) =650,00€}. Το εν λόγω ποσό θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό Εξόδων του Επιμελητηρίου Ημαθίας  για το οικονομικό έτος 2021.

Η απευθείας ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού για τα υπό προμήθεια  είδη.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 5 Μαρτίου  2021 και ώρα 13:00μ.μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3, 59132, Βέροια (2ος όροφος).

H οικονομική σας προσφορά πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο.

 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

Ο  Πρόεδρος, 

 

                                                    ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ