ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 111ΠΜ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΥ – ΜΠΙΡΑΣ – ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 111ΠΜ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΟΥ – ΜΠΙΡΑΣ – ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

 

ΜΥ ΠΕ (Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου
Γραφείο Συμβάσεων/ Τμ. Οικονομικού/111ΠΜ.
Τηλ. 2428045737
Email: sofia.theodoropoulou@haf.gr

 

22PROC011123512 -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22.1_22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 111ΠΜ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΥΠ 22.1_22 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ