ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 151/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 151/2021

 

Σας Προσκαλούμε

1. Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Κλινικά προϊόντα)», CPV: 33698000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκατέσσερις χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (14.900,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

 

Λεπτομέρειες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία