ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 150/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 150/2021

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Συσκευές Αγγειογραφίας)»,CPV: 33111720-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (27.540,69€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης