ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 148/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 148/2021

Σε εκτέλεση του (β) σχετικού και στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς)», CPV: 34000000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και δύο λεπτών (8.973,02€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.