ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 111ΠΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 111ΠΜ

σας αποστέλλουμε την ΠΥΠ 43/22 για την προμήθεια Κατεψυγμένων Προϊόντων
προς κάλυψη αναγκών 111ΠΜ.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η  23η Νοε 22, ημέρα Τετάρτη, και η
προμήθεια αφορά χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Επισυνάπτονται έντυπα οικονομικής προσφοράς και  αναλυτικής περιγραφής
προιοντων σε επεξεργάσιμη μορφή προς διευκόλυνσή τους.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 60ΤΟ6-ΜΗΛ και στο ΚΗΜΔΗΣ:
22PROC011546110.

 

22PROC011546110- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Οικονομική Προσφορά Πρόσκλησης 43_22

Περιγραφή Προιόντων Προσκλησης ΠΥΠ 43_22