Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Ημαθίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις του νομού Ημαθίας (Ανώνυμες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης) ότι παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, η δυνατότητα «Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών», που απαιτούνται κατά περίπτωση, για τη καταχώριση μεταβολών και στοιχείων των εταιρειών στο ΓΕΜΗ.

Η Υπηρεσία αυτή υλοποιήθηκε, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει και με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ (Κ1-802/23-3-2011 – ΦΕΚ 470/Β/2011). Βάσει αυτής, κάθε εταιρεία θα διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία, υποβολής αιτημάτων, κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μεταβολές, πληρωμές των τελών, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος (web φόρμες) και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο σύστημα του ΓΕΜΗ, που θα εκδίδονται και θα χορηγούνται από τη Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ακόμα, ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι διαδικασίες α) διαβίβασης των δικ/κων των ΑΕ στις Περιφέρειες για άσκηση του εποπτικού ελέγχου και για έκδοση σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων, όπου και όταν απαιτείται, β) η λήψη των σχετικών αποφάσεων ή εγγράφων των Περιφερειών, γ) οι καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ, δ) η έκδοση περιληπτικών ανακοινώσεων και η διαβίβαση τους στο ΦΕΚ (όπου απαιτείται για περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ και για τα Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών).

Η Υπηρεσία αυτή είναι πρωτοποριακή και θα απαλλάξει από την άσκοπη και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, που έως σήμερα υποβάλλονται τόσο οι εταιρείες, αλλά και οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και οι Υπηρεσίες των Περιφερειών, για την υποβολή δικαιολογητικών και την ανταλλαγή εγγράφων σε έντυπη μορφή.

Σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις ότι:

Σύμφωνα με (άρθρο 7 παρ 3 Ν.3419/2005), οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή σε ψηφιακή μορφή, με ηλεκτρονικά μέσα και με χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη κάθε εγγράφου.

Όσοι δεν μπορούν να διαμορφώσουν τα αρχεία τους με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, μπορούν να υποβάλλουν τα νομίμως υπογεγραμμένα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικά μέσα (σε μορφή ασφαλούς pdf μη επεξεργάσιμου), εξοικονομώντας, έτσι, σημαντικό χρόνο από τις διαδικασίες αυτοπρόσωπης προσέλευσης και αναμονής στις διάφορες Υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, περιφερειών κλπ). Παράλληλα, πρέπει να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή, ταχυδρομικά ή με απλή προσέλευση στο πρωτόκολλο των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ:

  • Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ηλεκτρονικά
  • την απόδειξη πληρωμής
  • την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Οι προσωποποιημένες υπηρεσίες ΓΕΜΗ σε ότι αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες αναφέρονται σε αίτηση καταχώρησης:

– προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης ισολογισμού με επισυναπτόμενο ισολογισμό.

– απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» (Χωρίς εκλογή ελεγκτών & χωρίς αλλαγή στοιχείων του ισολογισμού)

– απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» με εκλογή ελεγκτών

– απόφασης ΓΣ και ΔΣ για την εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα

– απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΚΑΤΩ από 3 εκ €)

– απόφασης ΓΣ για την Tροποποίηση καταστατικού (Με κεφάλαιο ΑΝΩ των 3 εκ €)

– απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων» και επαναδημοσίευση των τροποποιημένων στοιχείων (ισολογισμού κλπ.)

– απόφασης για αλλαγή διεύθυνσης γραφείων (χωρίς αλλαγή δήμου)

Οι προσωποποιημένες υπηρεσίες ΓΕΜΗ σε ότι αφορά τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης αναφέρονται σε αίτηση καταχώρησης:

– στο ΓΕΜΗ προσωρινών οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευση ισολογισμού

– απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων» και επαναδημοσίευση των τροποποιημένων στοιχείων (ισολογισμού κλπ.)

– απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων»

Στην διεύθυνση https://services.businessportal.gr/

μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι «Εγχειρίδιο χρήσης προσωποποιημένων υπηρεσιών ΓΕΜΗ»,  ενώ η εγγραφή στο σύστημα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://services.businessportal.gr/%20welcome/ggpsIntro.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.