ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΒΑΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας με κωδικό ΟΠΣ 5056519, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων υποψηφίων.

Δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης 5056519_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 31-5-2023.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων – αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Πίνακα, ήτοι από 3-6-2023 έως 7-6-2023, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 5.4 της πρόσκλησης.