ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΜΕΑ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας με κωδικό ΟΠΣ 5073401, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων υποψηφίων.

Δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης 5073401_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΜΕΑ)

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων – αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Πίνακα, ήτοι από 3-6-2023 έως 7-6-2023, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 5.4 της πρόσκλησης.