Προσωρινός πίνακας επιλογής ωφελούμενων της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5056519

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας» με κωδικό ΟΠΣ 5056519, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη 2η Πρόσκληση.

Συγκροτείται προσωρινός πίνακας επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά και απορριφθέντων υποψηφίων.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων – αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Πίνακα, ήτοι από 27-7-2023 έως 31-7-2023, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 5.4 της πρόσκλησης.