Πρόγραμμα Κατάρτισης εργαζομένων που υλοποιεί η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου

Πρόγραμμα Κατάρτισης εργαζομένων που υλοποιεί η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου

 

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που υλοποιεί η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου.

Το πρόγραμμα αφορά:

1) Την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μέσα από μία τεκμηριωμένη διαδικασία διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

2) Την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων, από την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Το Σχέδιο Δράσης αφορά 600 εργαζόμενους (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) σε επιχειρήσεις του Επαρχιακού Τύπου και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο δημοσιογράφους αλλά όλους τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις Τύπου (δημοσιογράφοι, γραμματείς, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό κ.α.)

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα:

Το Εκπαιδευτικό Σχέδιο περιλαμβάνει 3 προγράμματα κατάρτισης – θεματικά αντικείμενα που αφορούν τους 600 καταρτιζόμενους:

 

1 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία: 200 καταρτιζόμενοι, 80 ώρες κατάρτισης.

2 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας: 200 καταρτιζόμενοι, 80 ώρες κατάρτισης.

3 Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίησης Εντύπων: 200 καταρτιζόμενοι, 80 ώρες κατάρτισης.

 

Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης θα ακολουθήσει διαδικασία πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων/ δεξιοτήτων για το σύνολο των ωφελουμένων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

*Να σημειωθεί ότι κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο πρόγραμμα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Το έργο χρηματοδοτείται στο σύνολο του από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) και δεν υπάρχει καμία Οικονομική Επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι που θα λάβουν μέρος και θα το ολοκληρώσουν θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα πέντε (5) ευρώ ανά ώρα. Επίσης, το πρόγραμμα αναλαμβάνει και το συνολικό κόστος για την Πιστοποίηση των καταρτιζομένων καθώς και τις δαπάνες που αφορούν τη δημοσιότητα αλλά και τη διοικητική υποστήριξη υλοποίησης του έργου.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος εργαζόμενοι – καταρτιζόμενοι και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου η όλη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης να μη δημιουργήσει προβλήματα στη Λειτουργία των Επιχειρήσεων αλλά και να διευκολύνει την συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά, με βάση και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, έχει προβλεφθεί η υλοποίηση τους να γίνεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distancelearning).

 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΜΜΕ:

1. Θα εξειδικευτούν οι εργαζόμενοι τους σε τομείς που δεν γνωρίζουν.

2. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

3. Ο εργαζόμενος που θα συμμετάσχει θα λάβει πιστοποίηση, όπερ σημαίνει ότι σε κάποιο μελλοντικό ΕΣΠΑ στο οποίο θα θελήσει να ενταχθεί η επιχείρηση θα έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα έναντι όσων δεν θα έχουν πιστοποιημένους εργαζόμενους.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Δράσης, αποστέλλοντας αρχικά τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησηςτους,ανεξαρτήτως ειδικότητας (δημοσιογράφοι, γραμματείς, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό),με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλήρες ωράριο, ωρομίσθιοι, εκ περιτροπήςκ.ο.κ.) καθώς και στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας από την οποία προέρχονται οι εργαζόμενοι.

Σχετικά Αρχεία: