Πρόγραμμα «Ψηφιακές συναλλαγές» μέσω vouchers

Στο πλαίσιο των ενεργειών που στοχεύουν στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνεχίζεται η υλοποίηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» με συνολικό προϋπολογισμό 162.440.000 €.

Το Πρόγραμμα έχει ως βασικό σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜμΕ, στην αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μέσω του Προγράμματος, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση με την μορφή επιταγών voucher για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων είτε μέσω αγοράς είτε μέσω μίσθωσης. Κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα δύνανται να ενισχυθούν μέσω επιταγών Voucher, προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

  • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
  • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
  • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
  • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.
  • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.

Οι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια επιλεξιμότητας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω εκ των άνωθεν Κατηγοριών Ενεργειών.

Βασικό σημείο του Προγράμματος είναι ότι η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και των συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών καθώς και τα προϊόντα και υπηρεσίες αυτές να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος και συγκεκριμένα στην Κατηγορία 4 παρέχεται και η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ, ενέργεια η οποία με απόφαση της ΑΑΔΕ καθίσταται υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/6 για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 100.000 € και έως 30/7 για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το όριο αυτό.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα  και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων  οι κάτωθι προϋποθέσεις:
• Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
• Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
• Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
• Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα αναγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης της Δράσης.

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Το ύψος της και η ένταση της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανά Κατηγορία ως εξής:

Σε περίπτωση που το ως άνω (κατά περίπτωση) προβλεπόμενο ύψος ενίσχυσης οδηγεί σε μερική υπέρβαση των ορίων σώρευσης με βάση τον κανόνα De Minimis, τότε θα γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές τόσο στην ονομαστική αξία της επιταγής όσο και στο τελικό εγκεκριμένο ποσό της ενίσχυσης προκειμένου να ακολουθεί τα σχετικά όρια του κανόνα De Μinimis.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:
– την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) του ανωτέρω πίνακα,
– την Ένταση Ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Χρονική Διάρκεια υποβολής Αιτήσεων Προγράμματος και Πραγματοποίησης Αγορών

Για τους Δικαιούχους:

Η χρονική διάρκεια υποβολής αίτησεων καθώς και το περιθώριο πραγματοποίησης αγορών διαφοροποιείται ανά Κατηγορία Ενεργειών. Συγκεκριμένα:

Για την 1η Κατηγορία:

– Το περιθώριο για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης τόσο με τον Α’ Κύκλο όσο και με τον Β’ Κύκλο της Κατηγορίας Ενέργειας (1) έχει λήξει στις 15/05/2023.
– Η πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στην Κατηγορία Ενέργειας ένα (1), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται και για τους δύο κύκλους (Α & Β κύκλος) έως τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023.
– Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας ορίζεται η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.

Για την 2η & 3η Κατηγορία:

– Το περιθώριο για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης τόσο με τον Α’ Κύκλο όσο και με τον Β’ Κύκλο των Κατηγοριών Ενεργειών δύο (2) και τρία (3) έληξε στις 31/03/2023.
– Το περιθώριο για την πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών δύο (2) και τρία (3), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων είναι και για τους δύο Κύκλους (Α & Β Κύκλος) έως τη Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.
– Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 και ως  ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Για την 4η Κατηγορία τέσσερα:

– Η υποβολή αιτήσεων για τον Α’ Κύκλο της Κατηγορίας Ενέργειας τέσσερα (4) έληξε την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023.
– Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β’ Κύκλο ξεκίνησε την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και θα είναι ενεργή έως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.
– Η πραγματοποίηση αγορών των προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στην Κατηγορία Ενέργειας τέσσερα (4), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως τη Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.
– Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία ενέργειας ορίζεται η Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.

Για την 5η & 6η  Κατηγορία:

– Οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τον Α’ Κύκλο των Κατηγοριών Ενέργειας πέντε (5) και Έξι (6) μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 έως και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.
– Η υποβολή των αιτήσεων Χρηματοδότησης για τον Β’ Κύκλο των Κατηγοριών Ενέργειας πέντε(5) και έξι (6) θα ξεκινήσει την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023 και θα είναι ενεργή έως και την Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.
– Για την πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενέργειας Πέντε(5) και έξι (6), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.
– Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Πηγή