Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης από τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας

Ανοιχτή Πρόσκληση
για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης
του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας, Συνδικαιούχου της Πράξης «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5037918»

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Νάουσας, με γνώμονα αφενός μεν την επιτυχή υλοποίηση των Υποέργων αρμοδιότητάς του, αφετέρου δε την συνολική επιτυχή και εμπρόθεσμη υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και της Πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) στελεχών αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα με τα παρακάτω προσόντα για την υποστήριξη υλοποίηση της Πράξης: 

       Στέλεχος 1: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.

      Στέλεχος 2: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με τετραετή (4 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με το νόμο Ν.4314/2014 (Α’265) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 (εποπτεία του ΑΣΕΠ) και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά συνέπεια έχουν συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προσωπικού με την ανάλογη δημοσιότητα και τήρηση της νομοθεσίας που απαιτεί η ΥΠΑΣΥΔ και προφανώς τήρηση των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης (κριτήρια).

 

ΑΜΟΙΒΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

 

Τα στελέχη πρόκειται να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, αποκλειστικά για την παρούσα πράξη και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινά με την  υπογραφή της και ολοκληρώνεται με την λήξη του υποέργου, ήτοι τις 28/02/2022 τουλάχιστον ή έως τη λήξη της Πράξης (εφόσον αποτελέσει μεταγενέστερη ημερομηνία κατόπιν τροποποίησης της πράξης).

 

Επισημαίνεται ότι η Πράξη δύναται να παραταθεί μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα και έγκριση της ΕΥΔ και στην περίπτωση αυτή το έργο δύναται να παραταθεί μετά από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου πλέον των προβλεπόμενων στην παρούσα.

 

Η πληρωμή της αμοιβής των στελεχών θα γίνεται τμηματικά με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης, όπως θα προκύπτει από τις εκθέσεις πεπραγμένων.

 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Τόπος απασχόλησης θα είναι η έδρα του φορέα στην Νάουσα, ή όπου αλλού υποδειχθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο, ανάλογα με της ανάγκες υλοποίησης της Πράξης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Τα Παραδοτέα θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται, από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης του Υποέργου, και θα συνοδεύονται από Έκθεση του Υπεύθυνου Πράξης.

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

       Στέλεχος 1: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με πενταετή (5 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.

 

       Στέλεχος 2: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού, με τετραετή (4 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.

 

Τα στελέχη θα επιλεγούν από το Μητρώο στελεχών υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των έργων «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020» που τηρεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας καλούνται να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. και να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Πρόσκληση, που επίσης παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1/

 

Στο Μητρώο Στελεχών μπορούν να ενταχθούν όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια και  δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της πρόσκλησης.

 

Σημείωση: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο /η  υποψήφιος/α δεν τα πληροί, αποκλείεται από τη μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν λαμβάνει βαθμολογία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τις  14/05/2021  και ώρα 14:00, να καταθέσουν φάκελο αυτοπροσώπως στον  κ.Κάλλη Άγγελο στη διεύθυνση  Σολωμού 11, Νάουσα, 59200, ΗΜΑΘΙΑΣ  ή να τον αποστείλουν μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:

Αίτηση υποψηφιότητας για την απασχόληση έκτακτου

προσωπικού για τη θέση του …………………………………………………

στο πλαίσιο της Πράξης ««ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”»

στη διεύθυνση:  Κάλλης Άγγελος, Σολωμού 11, Νάουσα, 59200, ΗΜΑΘΙΑΣ.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1.       Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση

2.       Βιογραφικό σημείωμα

3.       Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην παράγραφο ΣΤ

Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται.

Σε περίπτωση που η αποστολή του φακέλου πραγματοποιηθεί μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, επισημαίνεται ότι η ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεσή του έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα στο πρωτόκολλο του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας, ανήκει στον υποψήφιο. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου για το εμπρόθεσμο της προσφοράς.  

Η αίτηση υποψηφιότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, υποβάλλεται σε έντυπη μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής μίας και μοναδικής αίτησης.

Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλοντας ερωτήσεις στο kallisan@otenet.gr είτε τηλεφωνικά στα τηλ. 6932907957 και ώρες 09:00-15:00.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

 Ο Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας 

 

Άγγελος Κάλλης