Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις εργασίας στην ΕΤΕΠΑ Ημαθίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ΕΤΕΠΑ Ημαθίας (Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία), προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31-12-2023, με αντικείμενο την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας όπως οι σκοποί και οι δράσεις αυτές ειδικότερα προβλέπονται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:

1/ Στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υποστήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων ιδίως για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

2/ Στην σύνταξη μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων, στην χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και υποστήριξη αυτών, στην σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών

3/ Στην ανάπτυξη της πληροφορικής με την κατάλληλη εκμετάλλευση οικονομικών και άλλων πόρων

4/ Στην ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως και στη διενέργεια σεμιναρίων ή επιχειρηματικών συνεδρίων

6/ Στην εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση επιχειρηματικών και άλλων προγραμμάτων του Ελληνικού Κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς οργανισμούς

7/ Στην έκδοση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και πώληση περιοδικών, φυλλαδίων, εφημερίδων, βιβλίων ή άλλης μορφής

8/ Στην ανάληψη, πραγματοποίηση και υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση, παραγωγή και εκμετάλλευση τουριστικών και λοιπών φυσικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων,

9/ Στην επιμέλεια της είσπραξης των συνδρομών του Επιμελητηρίου

10/ Στην εκκαθάριση του Μητρώου του Επιμελητηρίου Ημαθίας

11/ Στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΑΞΟΝΑΣ 08 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΖΟΜΕΝΩΝ» και ειδικότερα όσον αφορά στη δράση «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας»

12/ Στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΑΞΟΝΑΣ 09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα όσον αφορά στις δράσεις «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας», «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας», «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τίτλο επιτυχούς ολοκλήρωσης Πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών με αντικείμενο τα Οικονομικά, την Πληροφορική ή τη Δημόσια Διοίκηση. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Τυχόν προϋπηρεσία σε Επιμελητηριακό περιβάλλον ή σε αντίστοιχες δράσεις και φορείς, θα συνεκτιμηθεί. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις, θα κληθούν σε συνέντευξη. Την Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζει το ΔΣ της εταιρείας.

Η αμοιβή των εργαζομένων θα καθοριστεί σύμφωνα με το Νόμο και μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. Η απασχόληση θα γίνει στα γραφεία της ΕΤΕΠΑ (κτίριο Επιμελητηρίου Ημαθίας).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση με βιογραφικό, τους τίτλους σπουδών και τυχόν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας έως 30/12/2022 αυτοπροσώπως στην γραμματεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (2ος όροφος, Κεντρικής 3, Βέροια) από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00μ.μ.. Ειδικά για την τελευταία ημέρα 30/12/2022, η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12:00μ.μ.

Η ΕΤΕΠΑ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, και δικαιούται να ματαιώσει ή να επαναλάβει την διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, αποκλεισμένης κάθε σχετικής αξίωσης των υποψηφίων.

Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται από το Επιμελητήριο Ημαθίας.

(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331024734, υπεύθυνη κα. Σαββίδου Όλγα)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΙΤΗΣΗ