Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την Τετάρτη 11/9 και ώρα 13:00.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας (Ν.Π.Δ.Δ.) έχοντας υπ’ όψιν τις σχετικές διατάξεις :

 

1/ του α. 78 Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) για την Επιμελητηριακή Νομοθεσία  

2/ του α. 118 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις  

3/ Τη από της 26ης Αυγούστου 2019 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής,

 

Γνωστοποιεί ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν γραμματειακά, στατιστικά, ψηφιακά και γενικά προκειμένου να καλυφθεί κάθε συναφής ανάγκη, ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις του Επιμελητηρίου Ημαθίας που αφορούν στην εκτέλεση των :

 

Α/ Σεμιναρίων που είχε αναλάβει η ΕΠΑΝΕΤ και μεταφέρονται στις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου μετά τη λύση της και ειδικότερα έχουν ως αντικείμενο : 

 

·        Αποτελεσματική ένταξη της νεότερης γενιάς και μετασχηματισμός οικογενειακής επιχείρησης με διάρκεια 15 ώρες που θα διενεργηθεί 23-25-30 Σεπτεμβρίου του 2019.

 

·        Νέοι επιχειρηματίες-Νεοφυείς Επιχειρήσεις (startups) με διάρκεια 15 ώρες που θα διενεργηθεί 7-9-14-Οκτωβρίου του 2019.

 

·        Δημιουργία επιτυχημένων Επιχειρηματικών Μοντέλων σε περιόδους οικονομικής κρίσης – το εργαλείο του «ΚΑΜΒΑ» με διάρκεια 15 ώρες που θα διενεργηθεί 4-6-11 Νοεμβρίου του 2019.

 

·        Η Κοινωνική Επιχείρηση : Από τη Θεωρία στην Πράξη διάρκειας 15 ωρών που θα διενεργηθεί 11-16-18 Σεπτεμβρίου του 2019 .   

 

Β/ Συμμετοχών του Επιμελητηρίου σε Γενικές και Κλαδικές Εκθέσεις που θα λάβουν χώρα στο προσεχές διάστημα.

 

Γ/ Διεκπεραίωση υποχρεώσεων που απορρέουν για την υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

 

Δ/ Διεκπεραίωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του προγράμματος ΣΒΑΑ (Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ).

 

Θα απασχολήσει με Σύμβαση Έργου διάρκειας τριών (3) μηνών, πέντε (5) άτομα, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τίτλο ολοκλήρωσης Πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών με αντικείμενο τις Οικονομικές Σπουδές, την Πληροφορική και τη Δημόσια Διοίκηση.

Η άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

Τυχόν προϋπηρεσία σε Επιμελητηριακό περιβάλλον  θα συνεκτιμηθεί.

 

Μετά την υποβολή των τίτλων σπουδών και υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερομένων ότι δεν έχουν κανένα νομικό κώλυμα για τη σύναψη Σύμβασης, η επιτροπή επιλογής θα επεξεργασθεί τις αιτήσεις και θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη.

 

Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά, πλέον Φ.Π.Α., για το κάθε ένα άτομο και κατά αποκοπή για το  Έργο που θα εκτελεστεί, με την έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και την αφαίρεσή των νομίμων κρατήσεων, με δυνατότητα τμηματικών καταβολών ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

 

Το Επιμελητήριο δε δεσμεύεται για την συμβατική ανάθεσης του Έργου και δικαιούται με αιτιολογημένη γνώμη της Δ.Ε. (ή της επιτροπής διαγωνισμού αν συστηθεί) να ματαιώσει εν άλω ή εν μέρει τη διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση αμοιβής ή αποζημίωσης στους μετέχοντες.

 

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Επιμελητήριο Ημαθίας μέχρι τη Τετάρτη 11/9/2019 και ώρα 13:00 π.μ., στo Επιμελητήριο Ημαθίας. (αρμόδια: κα Αμυγδαλιά Μαυροπούλου)

 

Πληροφορίες και αιτήσεις θα δίδονται από το Επιμελητήριο Ημαθίας 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Μπίκας