Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Υποψήφιων ωφελούμενων του προγράμματος «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5056519

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5056519. 

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προετοιμασία 100 ανέργων, ωφελουμένων, που κατοικούν στην
περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας, για την ένταξη τους
στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων,
μέσω της επανακατάρτισης τους.

Με την παρούσα 2η  πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι -άνεργοι, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον
συμμετοχής τους στις παραπάνω ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο
ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα, μικτά)

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η παρούσα 2η πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους ανέργους, να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην Πράξη.