Πρόσκληση ενδιαφέροντος: Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων AμεΑ (περιοχή Νάουσας)

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073401.

Μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και της υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης επιδιώκεται η προετοιμασία 20 ανέργων, ωφελουμένων, άτομα με Αναπηρία, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας αλλά και η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού́ με παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική́ τους ενσωμάτωση, στη μείωση της ανεργίας και την ένταξή τους στην αγορά́ εργασίας, καθώς και στη βελτίωση του βιοτικού́ επιπέδου και της κοινωνικής τους θέσης, μέσω της υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικά ωφελούμενοι, άνεργοι, άτομα με Αναπηρία  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις παραπάνω ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα). (μικτά)

Η παρούσα πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους άνεργους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην Πράξη.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 17/03/2023 (ώρα 24:00)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΜΕΧΡΙ 07/04/2023

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

 

 

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο e-mail: manager@icci.gr και στο τηλέφωνο 2331024734 (ώρες επικοινωνίας 09:00 – 14:00).